Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE


Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích

Realizátor programu: Město Litoměřice


Předmět a účel dotace:

 • Dotace je určena jako kompenzace nákladů fairtradových aktivit a globální odpovědnosti konající se na území Litoměřic.
Kritéria pro přiznání finanční dotace:

 • aktivita musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem
 • aktivita musí být realizována v roce 2017
 • aktivita musí být zpracována na předepsaném formuláři
 • na aktivitu lze poskytnout dotaci z rozpočtu města pouze z jednoho dotačního programu Města Litoměřice
 
Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2017 je 30 000,- Kč.

Způsob financování aktivit:

 • dotace může tvořit až 100% uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4000,- Kč
 • z dotace lze hradit náklady prokazatelně související s aktivitou, jako jsou materiálové náklady, služby (poradenské, nájemné, ozvučení, apod.), dohody o provedení práce a o pracovní činnosti (např. pro lektora), odměny do soutěží a fairtradové občerstvení při osvětových aktivitách
 • z dotace nelze hradit náklady prokazatelně nesouvisející s realizací projektu
 • na dotaci není právní nárok.

Žádost o finanční dotaci:

 • Žadatelem může být:
  1. fyzická osoba starší 18 let
  2. právnická osoba
 • Předložení žádosti:
  1. žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit v elektronickém formuláři včetně příloh. Formulář je dostupný na internetových stránkách Města Litoměřice v sekci Dotace a granty: https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty a dále na stránkách Zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/granty-a-dotace.html
  2. elektronickou žádost přijímáme od 20.1.2017 do 10.2.2017
  3. do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti je nutné žádost včetně příloh předložit také v jednom tištěném vyhotovení osobně nebo poštou na adresu: Městský úřad Litoměřice, Bohdana Dojčinovičová, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice. Tištěné vyhotovení musí být podepsáno statutárním zástupcem organizace / fyzickou osobou.


Hodnocení žádostí:

 • žádosti, přijaté v řádném termínu a splňující všechny nutné náležitosti uvedené v odstavci -Žádost o finanční dotaci budou dále postoupeny k posouzení a rozhodnutí Řídící skupině pro fair trade a globální odpovědnost
 • hodnotící kritéria:
  1. navrhovaná aktivita odpovídá účelu Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích
  2. originalita aktivity
  3. hospodárnost rozpočtu
  4. přínos plánované aktivity
 
Přidělení finanční dotace:
 • žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace nejpozději do 10.3.2017
 • přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách Města Litoměřice
 • finanční dotace bude převedena na účet žadatele na základě podpisu smlouvy o poskytnutí dotace

Finanční vypořádání dotace a kontrola plnění podmínek dotace

 • finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem do 1 měsíce po realizaci aktivity společně s krátkým hodnocením aktivity (nebo tiskovou zprávou) a fotodokumentací na adresu: bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz a dále osobně nebo poštou s podpisem pověřené osoby na adresu: Městský úřad Litoměřice, Bohdana Dojčinovičová, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice a to na předepsaném formuláři
 • formulář závěrečné zprávy s finančním vypořádáním dotace je dostupný na internetových stránkách Města Litoměřice v sekci Dotace a granty: https//:www.litomerice.cz/dotace-a-granty
 • Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola finančního vypořádání přidělených dotací je prováděna pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace provádí útvar kontroly a interního auditu Městského úřadu Litoměřice.
 • v případě nevyužití poskytnuté dotace v plné výši, vrátí žadatel nevyužitou část dotace poskytovateli nejpozději do 31. 12. 2017

Závěrečná ustanovení:

 • Tato pravidla nabývají účinnosti vyhlášením programu podpory Fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích dne 16.12. 2016.
Vyřizuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Bohdana Dojčinovičová (tel. 416 916 228), bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz 
Jana Eflerová (tel. 416 916 122), jana.eflerova@litomerice.cz 


Děkujeme, že podporujete spravedlivý obchod a přispíváte ke globální odpovědnosti.

Vyhodnocení FT dotací pro rok 2017

© 2017. Všechna práva vyhrazena.