Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice


Vedoucí odboru: Ing. Renáta Jurková - kancelář č. 210
Telefon: 416 916 129
E-mail: renata.jurkova@litomerice.cz


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je rozdělen na několik úseků, které se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních sociálních problémů.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - členění

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení: Bc. Renata Gazsi – kancelář č. 306
Telefon: 416 916 124
E-mail: renata.gazsi@litomerice.czOddělení sociálně-právní ochrany dětí se zaměřuje na děti:

 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu, - pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje.


Při výkonu přenesené působnosti:

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu,
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů, navštěvuje tyto rodiny,
 • poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • řídí se Standardy kvality sociálně – právní ochrany ve výkonu přenesené působnosti,
 • podává soudu návrhy (podněty) na opatření na ochranu dětí.

 • Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může uložit ve správním řízení:
  • napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,
  • dohled nad dítětem a provádět jej za součinnosti dalších institucí,
  • omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,
  • povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče sami nezajistili dítěti odbornou pomoc ani na doporučení OSPOD, ačkoliv ji dítě nezbytně potřebuje.

V rámci sociální prevence:

 • vykonává činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zejména u dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že:
  • zanedbávají školní docházku,
  • požívají alkohol nebo návykové látky,
  • živí se prostitucí,
  • spáchaly trestný čin nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
  • opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
  • opakovaně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku,
 • v rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupracují s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby,
 • účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky,
 • v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.
 • podávají návrhy a podněty soudu na uložení výchovného opatření,
 • úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezletilých dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních,
 • spolupracují s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí.Oddělení sociální péče a komunitního plánování


Vedoucí oddělení: Aksenowá Ivana, Dis. – kancelář č. 208
Telefon: 416 916 128
E-mail: ivana.aksenowa@litomerice.cz


Úsek sociální péče a pomoci zajišťuje:

 • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,
 • provádí terénní sociální práci, realizuje přímou sociální práci, vyhledávací činnost,
 • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s poskytovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi,
 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob,
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
 • vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky, vede jejich evidenci a zajišťuje likvidaci neplatných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává město Litoměřice přenesenou působnost,
 • na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává speciální označení vozidel pro osoby, kterým byly přiznány průkazy osoby se zdravotním postižením (průkazy ZTP a ZTP/P),
 • zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních úprav,
 • řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními na území obce s rozšířenou působností, spolupracuje s městskou nemocnicí, orgánem hygienické služby, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče a s lékařskými komorami,
 • občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy služeb (§ 91 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) o poskytování sociální služby,
 • podílí se na řešení otázky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů – vede pořadník žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou a do podporovaných pečovatelských bytů (spolupracuje s Komisí sociální a zdravotní, provádí šetření v domácnostech těchto žadatelů, vede spisovou agendu a na základě rozhodnutí Rady města Litoměřice přiděluje těmto žadatelům byty v těchto zařízeních),
 • v případě určení města Litoměřice opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti, zajišťuje péči o jeho osobu, bydlení, řízení na úřadech, hospodaření s finančními prostředky apod.,
 • provádí šetření k žádostem o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
 • zajišťuje gratulace a společenské akce pro seniory.Úsek komunitního plánování

Kontakt: jana.eflerova@litomerice.cz - 416 916 122
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz - 416 916 228
jan.vochomurka@litomerice.cz - 416 916 227


Úsek zajišťuje:


 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města,
 • spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb,
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu,
 • uplatňuje zájmy města v sociální oblasti soc. služeb města Litoměřice,
 • zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací z rozpočtu města organizacím poskytujícím sociální služby,
 • spravuje agendu Fairtradového města Litoměřice a oblast globální odpovědnosti města.Úsek samosprávy

Kontakt miroslava.najmanova@litomerice.cz - 416 916 321


Úsek zajišťuje:


 • program prevence kriminality - zejména dotace, spolupracuje se subjekty, které podávají dílčí projekty v rámci prevence kriminality na místní úrovni a subjekty zabývajícími se prevencí negativních jevů ve společnosti a to jak státními, tak nestátními organizacemi.Ostatní

Událo se ...

7. 1. 2022 | Dotační programy odboru sociálních věcí a zdravotnictví

V hlavním menu v záložce DOTACE, naleznete všechny potřebné dokumenty k dotačním programům:Program podpory sociálních služeb pro rok 2022Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2022Program podpory sociálních a zdravotních aktivit na rok 2022

3. 1. 2022 | Nový komunitní plán počítá se startovacími byty pro mladé i podporou seniorů

Město Litoměřice nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace. Jako zbytek republiky, ale také Evropy, se však potýká se stárnutím obyvatelstva. Jak reagovat na tento trend? Jak pomoci mladší generaci? A lze udržet dosavadní kvalitu sociálních služeb na Litoměřicku a dále tyto ...

10. 12. 2021 | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Komunitní centrum Litoměřice Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. přeje všem svým klientům a příznivcům krásné svátky vánoční a všechno krásné v Novém roce – v roce 2022. Také v tomto roce tu komunitní centrum bude pro klienty ...
© 2017. Všechna práva vyhrazena.