Spustit video na pozadí

SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SLUŽBY PRO SENIORY

SLUŽBY PRO OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

SLUŽBY PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice


Vedoucí odboru: Ing. Renáta Jurková - kancelář č. 210
Telefon: 416 916 129
E-mail: renata.jurkova@litomerice.cz


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je rozdělen na několik úseků, které se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních sociálních problémů.Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - členění

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Vedoucí oddělení: Bc. Renata Gazsi – kancelář č. 306
Telefon: 416 916 124
E-mail: renata.gazsi@litomerice.czOddělení sociálně-právní ochrany dětí se zaměřuje na děti:

 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 • které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu, - pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje.


Při výkonu přenesené působnosti:

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu,
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiných osob než rodičů, navštěvuje tyto rodiny,
 • poskytuje a zprostředkovává poradenskou pomoc osobám, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 • řídí se Standardy kvality sociálně – právní ochrany ve výkonu přenesené působnosti,
 • podává soudu návrhy (podněty) na opatření na ochranu dětí.

 • Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může uložit ve správním řízení:
  • napomenutí dítěte, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,
  • dohled nad dítětem a provádět jej za součinnosti dalších institucí,
  • omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,
  • povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče sami nezajistili dítěti odbornou pomoc ani na doporučení OSPOD, ačkoliv ji dítě nezbytně potřebuje.

V rámci sociální prevence:

 • vykonává činnosti v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zejména u dětí, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že:
  • zanedbávají školní docházku,
  • požívají alkohol nebo návykové látky,
  • živí se prostitucí,
  • spáchaly trestný čin nebo jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
  • opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
  • opakovaně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • řeší problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, případně kteří se dopustili přestupku,
 • v rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupracují s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež) zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby,
 • účastní se hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky,
 • v rámci zákonných kompetencí řeší problematiku dětí a mladistvých s opakovanými výchovnými problémy závažnějšího charakteru, při čemž úzce spolupracují se školami, zájmovými organizacemi, občanskými sdruženími, úřady práce, probační a mediační službou atp.
 • podávají návrhy a podněty soudu na uložení výchovného opatření,
 • úzce spolupracují se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde pravidelně sledují dodržování práv nezletilých dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních,
 • spolupracují s Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí.Oddělení sociální péče a komunitního plánování


Vedoucí oddělení: Aksenowá Ivana, Dis. – kancelář č. 208
Telefon: 416 916 128
E-mail: ivana.aksenowa@litomerice.cz


Úsek sociální péče a pomoci zajišťuje:

 • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení,
 • provádí terénní sociální práci, realizuje přímou sociální práci, vyhledávací činnost,
 • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s poskytovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi,
 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob,
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
 • vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky, vede jejich evidenci a zajišťuje likvidaci neplatných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává město Litoměřice přenesenou působnost,
 • na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává speciální označení vozidel pro osoby, kterým byly přiznány průkazy osoby se zdravotním postižením (průkazy ZTP a ZTP/P),
 • zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních úprav,
 • řeší přestupky na úseku zdravotnictví, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními na území obce s rozšířenou působností, spolupracuje s městskou nemocnicí, orgánem hygienické služby, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče a s lékařskými komorami,
 • občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy služeb (§ 91 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) o poskytování sociální služby,
 • podílí se na řešení otázky bydlení osob se zdravotním postižením a seniorů – vede pořadník žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou a do podporovaných pečovatelských bytů (spolupracuje s Komisí sociální a zdravotní, provádí šetření v domácnostech těchto žadatelů, vede spisovou agendu a na základě rozhodnutí Rady města Litoměřice přiděluje těmto žadatelům byty v těchto zařízeních),
 • v případě určení města Litoměřice opatrovníkem osoby omezené ve svéprávnosti, zajišťuje péči o jeho osobu, bydlení, řízení na úřadech, hospodaření s finančními prostředky apod.,
 • provádí šetření k žádostem o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
 • zajišťuje gratulace a společenské akce pro seniory.Úsek komunitního plánování

Kontakt: jana.eflerova@litomerice.cz - 416 916 122
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz - 416 916 228
jan.vochomurka@litomerice.cz - 416 916 227


Úsek zajišťuje:


 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města,
 • spolupracuje s organizacemi a subjekty, které působí na území města v oblasti sociálních věcí a sociálních služeb,
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • komplexně zabezpečuje a koordinuje aktualizaci Komunitního plánu,
 • uplatňuje zájmy města v sociální oblasti soc. služeb města Litoměřice,
 • zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací z rozpočtu města organizacím poskytujícím sociální služby,
 • spravuje agendu Fairtradového města Litoměřice a oblast globální odpovědnosti města.Úsek samosprávy

Kontakt miroslava.najmanova@litomerice.cz - 416 916 321


Úsek zajišťuje:


 • program prevence kriminality - zejména dotace, spolupracuje se subjekty, které podávají dílčí projekty v rámci prevence kriminality na místní úrovni a subjekty zabývajícími se prevencí negativních jevů ve společnosti a to jak státními, tak nestátními organizacemi.Ostatní

Událo se ...

25. 3. 2021 | Mini verze seniorské obálky do vaší peněženky

Mini verze seniorské obálky do vaší peněženky
Mini verzi seniorské obálky nalezente ZDE.

10. 3. 2021 | On-line kulatý stůl Plánování seniorské politiky na úrovní obcí

On-line kulatý stůl Plánování seniorské politiky na úrovní obcí
Více ZDE

3. 3. 2021 | Zrušení soutěže - Správným směrem 8

Zrušení soutěže - Správným směrem 8
Mimořádná situace pandemie a nařízení vlády o nouzovém stavu jsme nuceni zrušit termín vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší plakát proti závislostem „SPRÁVNÝM SMĚREM 8“ za rok 2020, které se mělo konat 8. března 2021. Vzhledem k ...
© 2017. Všechna práva vyhrazena.